General Office  
faculty

Location: homepage>faculty
General Office

 Position

Name

Office Phone

Email

 Executive Dean

 LI Xiangyang

 +86-551-63600107

 xiangyangli@ustc.edu.cn

Associate Dean

CHEN Enhong

+86-551-63601558

cheneh@ustc.edu.cn

 Associate Dean

 XU Yinlong

 +86-551-63606105

 ylxu@ustc.edu.cn

CPC Secretary

 QIAN Hai

+86-551-63601550

hqian@ustc.edu.cn 

Administrative Office

PEI Shibao

+86-551-63601553

psb@ustc.edu.cn 

Office of

Graduate Education

ZHANG Rong

+86-551-63600853

dimple@ustc.edu.cn 

LI Shengbai

+86-551-63601552

sbli@ustc.edu.cn

Office of

Undergraduate Education

XUE Jia

+86-551-63606342

jiaxue@ustc.edu.cn

Office of

Scientific Research

FANG Jin

+86-551-63601559

fangjin@ustc.edu.cn

 Office of Student Affairs

 WANG Hailong

 +86-551-63600913

 wanghl@ustc.edu.cn