SCST Management


Prof. Ninghui Sun

Dean

 
Prof. Xiang-Yang Li

Executive Dean

xiangyangli@ustc.edu.cn; (0551) 6360 0107; Room 637, Electronic Teaching Building #3, West Campus 
Prof. Hongli Xu

Secretary of the Party Committee

xuhongli@ustc.edu.cn; Electronic Teaching Building #3, West Campus

 Prof. Enhong Chen

Vice-Dean for Academic Affairs

cheneh@ustc.edu.cn; (0551) 6360 1558; Room 625, Electronic Teaching Building #3, West Campus

 Prof. Yanyong Zhang

Vice-Dean for Graduate Studies

yanyongz@ustc.edu.cn; West Campus

 Prof. Guangzhong Sun

Vice-Dean for Undergraduate Studies

gzsun@ustc.edu.cn; (0551) 6360 6105; Room 631, Electronic Teaching Building #3, West Campus
Ms. Xiaomei Gong

Vice-Secretary of the Party Committee

gongxm88@ustc.edu.cn; (0551) 6360 1550; Room 629, Electronic Teaching Building #3, West Campus

 SCST Academic Committee


Director

Guoliang Chen

Executive Associate Director

Xiang-Yang Li

Committee Member

Hong An, Enhong Chen, Huanhuan Chen, Hu Ding, Wei Gon, Naijie Gu, Bei Hua, Liusheng Huang, Jing Li, Yan Xiong, Hongli Xu, Yinlong Xu, Lan Zhang, Yanyong Zhang, Xuehai Zhou

 

SCST Teaching Committee


Director

Xiang-Yang Li

Associate Director

Bei Hua, Guangzhong Sun, Yanyong Zhang

Committee Member

Hong An, Enhong Chen, Jingyuan Cheng, Hu Ding, Naijie Gu, Wenchao Huang, Cheng Li, Xi Li, Kai Xing, Hongli Xu, Linli Xu, Yun Xu, Yinlong Xu, Panlong Yang, Xuehai Zhou, Xinming Zhang, Yu Zhang