School Office

Shibao Pei

0551-63601553,psb@ustc.edu.cn

Room A-509c, Academic Building 1,Gaoxin Campus 

Guangwei Fei

 

 

Office of Undergraduate Education

Jia Xue

0551-63606342,jiaxue@ustc.edu.cn

 

Room A-505a, Academic Building 1,Gaoxin Campus/

Room 633,Electronic Teaching Building #3, West Campus 

Bohan Zhu

0551-63601362,

bhzhu@ustc.edu.cn

Room A-509b, Academic Building 1,Gaoxin Campus (Tues. Wed. Thur.)/

Room 416,Electronic Teaching Building #3, West Campus (Mon. Fri.)

Office of 

Graduate Education

Rong Zhang

0551-63600853, dimple@ustc.edu.cn

Room A-509a, Academic Building 1,Gaoxin Campus 

Shengbai Li

0551-63601552, sbli@ustc.edu.cn

Room 626, Electronic Teaching Building #3, West Campus

Office of 

Scientific Research

Jin Fang

0551-63601559, fangjin@ustc.edu.cn

Room A-505a, Academic Building 1,Gaoxin Campus 

Office of 

Party Development

Kaixin Ren

0551-63601521, renkx@ustc.edu.cn

Room A-505b, Academic Building 1,Gaoxin Campus 

Office of 

League Committee

Hailong Wang

0551-63600913, wanghl@ustc.edu.cn

Room A-505b, Academic Building 1,Gaoxin Campus 

 Administration Office

Xinxia Ni

0551-63601561, nxx@ustc.edu.cn

Room A-505c, Academic Building 1,Gaoxin Campus 

Yanan Liu

0551-63601561, liuyanan@ustc.edu.cn

Room A-505c, Academic Building 1,Gaoxin Campus